Generalforsamling 2019

Aarhus Søhistoriske Selskabs ordinære generalforsamling

Tid: Torsdag den 21. november 2019

Sted: KlosterCaféen, Klostergade 37, Aarhus


Program

Kl. 18.00: Caféen serverer en sildemad, efterfulgt af skipperlabskovs (buffet). Dertil 1 øl eller

vand samt 1 snaps. Derefter er der kaffe.
Prisen for mad inkl. 1 øl/vand og 1 snaps samt kaffe

er185 kroner.
Derudover kan øl, vand og snaps købes på stedet, enhedspris 20 kroner.

Bindende tilmelding og betaling til spisningen:

senest 10. november helt til højre på denne side

eller til Jørgen Bargisen: mail: joergen@bargisen.dk - tlf. 21 69 95 56 (Dette nummer må IKKE bruges til MobilPay)

Der er plads til 60 deltagere til spisning, så: Først til mølle…

Tilmelding til spisning er bindende, dvs., at såfremt man udebliver uden gyldig grund, forpligter man sig til at betale for mad og drikkevarer.

 

Efter spisningen, ca. kl. 1930, generalforsamling. 

Dagsorden ifg. vedtægterne, der ses til højre.

Efter generalforsamlingen har "Indianer Stig" lovet at fortælle om et af sine mange eventyr.

Stig er bl.a. kendt for sin medvirken i TV serien "Havbundens hemmeligheder", hvor hab samarbejdede med "Dynamit-Aage"
Det bliver spændende og bestemt ikke kedeligt.

Vel mødt til en god aften i et godt selskab

Vedtægter
§ 1.
Selskabets navn er Aarhus Søhistoriske Selskab.
§ 2.
Selskabets formål er fremme kendskabet til søfartens og søhandelens historiske betydning i almindelighed
og skibsfarten på Aarhus Havn i særdeleshed.
§ 3
De virkemidler hvormed disse målsætninger nås er følgende:
Afholdelse af møder og foredragsaftener.
Arrangør af studieture, udflugter og sejladser.
Bevaring af maritime minder.
Indsamling af beretninger, arkivalier, maritime effekter (opbevares efter gældende regler for
statsanerkendte museer og arkiver) og økonomiske midler.
Nedsættelse af organisationskomitéer til løsning af særlige opgaver.
Støtte oprettelse af et søfartsmuseum. Gerne i samarbejde med andre.
Støtte til søhistorisk forskning og til oprettelse arbejdende værksteder, herunder skibe, fartøjer og både.
Udarbejdelse af artikler og kronikker.
Udsendelse af årsberetning.
§ 4.
Som medlem kan optages alle personer, institutioner og firmaer, som er interesserede i vor søfartshistorie,
og som vil støtte Aarhus Søhistoriske Selskabs målsætninger.
§5.
Selskabets bestyrelse består af 7 generalforsamlingsvalgte medlemmer der vælges for 2 år ad gangen
således at der på hver generalforsamling skiftevis
afgår 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.
Sker afgang i årets løb, kan bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling supplere sig med
eet eller flere medlemmer.
§ 6.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mindst fire af dens medlemmer er

til stede. Beslutninger afgøres ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmeligheder formandens eller i hans
fravær den fungerende formands stemme afgørende.
Sekretæren fører en protokol over bestyrelsens forhandlinger. Ved afslutningen af hvert bestyrelsesmøde
underskrives beslutningsprotokollen af mødedeltagerne.
Selskabets regnskaber revideres af to på generalforsamlingen valgte revisorer.
§ 7.
Foreningens aktiviteter ledes og tegnes af formanden og i dennes forfald af næstformanden, medmindre
andet er besluttet af bestyrelsen.
Bestyrelsesmøder afholdes når det er fornødent af hensyn til Selskabets aktiviteter.
Foreningens kasserer fører foreningens regnskab, holder medlemlisten ajour og sørger for opkrævning af
medlems- og andre bidrag og foretager udbetalinger.
Foreningens sekretær fører bestyrelses- og generalforsamlingsprotokoller.
Selskabets revision foretages af to revisorer, der vælges for to år ad gangen, således at der skiftevis hvert år
afgår een revisor. Genvalg kan finde sted.
§ 8 .
Selskabets regnskabsår går fra 1. oktober til næste års 30. september.
Det årlige medlemsbidrag for såvel personer som for institutioner og selskaber fastsættes på den årlige
generalforsamling.
Kontingent betales forud og opkræves af praktiske årsager samtidig med indkaldelse til den årlige
generalforsamling.
Regnskabet skal senest een måned efter regnskabsårets afslutning afleveres til revisorerne,
og disse skal senest 10 dage før generalforsamlingen returnereregnskabet til bestyrelsen i revideret stand
og med mulige bemærkninger fremsat skriftligt.
§9.
Aarhus Søhistoriske Selskabs årlige generalforsamling er Selskabets højeste myndighed i alle anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af november måned efter indkaldelse med mindst 14
dages varsel
ved meddelelse til selskabets medlemmer, medmindre bestyrelsen af særlige grunde måtte træffe anden
bestemmelse om tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse.
§10.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning om Aarhus Søhistoriske Selskabs virksomhed i det forløbne år.
4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Indkomne forslag.
8. Evt.
Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes skriftligt og skal være
bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Alle generalforsamlingens beslutninger afgøres ved simpel stemmeflertal.
Skriftlig afstemning kan begæres.
Over generalforsamlingens beslutninger føres en protokol, der underskrives af formanden og dirigenten.
§ 11.
Vedtagelse af lovændringer og beslutninger om Selskabets ophævelse kan kun
ske på en i dette øjemed lovligt indkaldt generalforsamling.
§ 12.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når den finder
anledning dertil, og der skal indkaldes, når mindst 10 % af medlemmerne
fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom.
§ 13.
I tilfælde af selskabets opløsning tilfalder dets kapital og eventuelle ejendele Aarhus Søfarts Museum, Fonden JAKOB, Springeren Maritimt Oplevelsescenter, prioriteret i nævnte rækkefølge.
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling i Aarhus den 22. november 2018:

Anders Bové Christensen --------------------Klaus Rosholm

Dirigent ---------------------------------------------Formand

Se tilmeldte deltagere herunder:
 
Aarhus Soehistoriske Selskab | Forteledet 25 1. tv. | 8240 Risskov | Tlf.: +45 21699556 | aarhussoe@gmail.com